Top

Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności
Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.wedrowiec.krakow.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Biuro Usług Przewodnickich “Wędrowiec” Janina Dziadkowiec-Kozłowska, prowadząca działalność pod adresem: ul. Kościuszki 16, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 676-005-06-27, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o. o.
 • Voyager.com Sp. z o.o.
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator – Biuro Usług Przewodnickich „Wędrowiec” z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki 16. Nasze dane kontaktowe i adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 16, 31-101 Kraków, tel. 12 427 13 27, 12 294 01 56, biuro@wedrowiec.krakow.pl. Wszelkie dane osobowe klientów będą przetwarzane na podstawie Artykułu 6 pkt 1b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 2. Dane osobowe Klienta pozyskane w związku z wypełnionym formularzem będą przetwarzane w następujących celach:
  – realizacji zamówień,
  – sprzedaży produktów i usług,
  – prowadzenia działań marketingowych.
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie oraz na czas ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
  – spółkom wykonującym usługi ubezpieczeniowe, z którymi Organizator ma podpisane umowy,
  – podmiotom zajmującym się prowadzeniem hoteli, liniom lotniczym, parkingom oraz podmiotom wykonującym usługi przewozowe działających na zlecenie Organizatora w ramach wykonywania Umowy,
  – agentom turystycznym, za pośrednictwem których Klienci nabywają imprezy turystyczne,
  – podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne, w tym w ramach systemów rezerwacji, urządzeń IT, sieci teleinformatycznych i pozostałej infrastruktury IT,
  – podmiotom wykonującym usługi kurierskie i pocztowe w związku i w zakresie w jakim konieczne jest to do wykonywania imprez turystycznych,
  – zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane do tzw. Państw Trzecich, czyli poza kraje wchodzące w skład tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 49 ust. 1 lit. B RODO). Klient na swój wniosek ma możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do Państwa Trzeciego.
 7. Administrator zawiadamia, że do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.