Top

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych

Home / Informacje nt. przetwarzania danych osobowych

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Biuro Usług Przewodnickich „Wędrowiec” z siedzibą w Krakowie (30-105), Kościuszki 16, dalej „Biuro Usług Przewodnickich Wędrowiec”.
Z administratorem można się skontaktować poprzez:

adres email: biuro@wedrowiec.krakow.pl

lub

pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Zebrane dane będą przetwarzane w celach kontaktowych. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na twoje zapytanie.

Ponadto, jeśli złożysz zamówienie, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach zawarcia i realizacji umowy, jak również w celach podjęcia działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności określonych przepisami o rachunkowości. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją niniejszej umowy oraz dochodzeniem lub odpierania ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Zaznaczając checkbox dot. otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowych na wybrany kanał komunikacji. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO), na podstawie otrzymanej zgody wyżej opisanej tj. wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wycofanie ww. zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie Twojego oświadczenia na dane kontaktowe podane powyżej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych będą przetwarzanie do czasu załatwienia sprawy.

Dane przetwarzane w celach zawarcia i realizacji umowy będą przez czas realizacji tejże umowy, a także po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Zasady gromadzenia Twoich danych osobowych

Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Biuro Usług Przewodnickich Wędrowiec.

Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeśli nie udzielisz zgody wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie będziemy mogli Cię informować na bieżąco o naszych promocjach, zniżkach itp.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, firmom doradczym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Biurem Usług Przewodnickich Wędrowiec i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem. Dane kontaktowe podane zostały w pkt. 1 niniejszej klauzuli.
Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).