Top

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych- subskrypcja newslettera

Home / Informacja nt. przetwarzania danych osobowych- subskrypcja newslettera

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Biuro Usług Przewodnickich „Wędrowiec” z siedzibą w Krakowie (30-105), Kościuszki 16, dalej „Biuro Usług Przewodnickich Wędrowiec”.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@wedrowiec.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Zebrane dane będą przetwarzane w celach przesyłania zamówionej subskrypcji newslettera na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

4. Zasady gromadzenia Twoich danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości otrzymywania subskrypcji newslettera od Biura Usług Przewodnickich Wędrowiec.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Biurem Usług Przewodnickich Wędrowiec i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem. Dane kontaktowe podane zostały w pkt. 1 niniejszej klauzuli.
Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).